Tofako pekáreň

Pravidlá súťaže - POUKAZ

Pravidlá súťaže "POUKAZ"

1. Organizátor súťaže a zmluvní partneri

Organizátorom súťaže „POUKAZ“ (ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť Bakeryshop s.r.o.,Družstevná 1189/7, Sečovce 078 01, IČO: 50891634, DIČ: 2120531985, IČ DPH: SK2120531985 (ďalej len „Usporiadateľ“).

2. Čas konania Súťaže

Súťaž sa začína 16.06.2021 a končí 20.06.2021. Deň 16.06.2020 je dňom, kedy sa možno v danom časovom období prvýkrát zapojiť do Súťaže a deň 20.06.2020 je dňom, kedy sa možno v danom časovom období poslednýkrát zapojiť do Súťaže.

3. Účastníci Súťaže

 Účastníkom Súťaže sa na účely týchto Pravidiel sa rozumie fyzická osoba:

· s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,

· ktorá v čase zapojenia sa do Súťaže dovŕšila 18. rok života a

· ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel.

(ďalej len „Účastník súťaže”)

Do súťaže sa nemôžu zapojiť zamestnanci Usporiadateľa, ako i spolupracujúce osoby, ktoré sa akokoľvek podieľajú na organizácii tejto Súťaže, vrátane ich zamestnancov.

4. Zaradenie do Súťaže:

Do žrebovania bude zaradený Účastník Súťaže, ktorý počas doby trvania Súťaže splní nasledovné podmienky: 1. pridá komentár v čase konania súťaže pod súťažný príspevok, v ktorom sa bude nachádzať správna odpoveď na súťažnú otázku zverejnenú v Súťaži. 2. Zdieľa súťažný príspevok fanpage TOFAKO alebo POCTIVA PEKÁREŇ & BISTRO na svojej nástenke - verejne, minimálne do ukončenia trvania súťaže. Účasť v Súťaži nie je podmienená nákupom žiadneho tovaru. Z nákupu tovaru nevyplývajú žiadne výhody. Účasť v Súťaži v prípade výhry zahŕňa zverejnenie výhercu prostredníctvom mena a priezviska na fanpage https://www.facebook.com/tofakosro alebo https://www.facebook.com/poctivapekarenbistro po dobu minimálne 6 mesiacov od skončenia Súťaže. Do Súťaže sa počas jej trvania môže Účastník zapojiť aj opakovane, avšak jeden Účastník sa môže stať najviac jedenkrát výhercom výhry. Usporiadateľ vyžrebuje dvoch výhercov.

5. Žrebovanie:

Usporiadateľ po skončení Súťaže vyžrebuje najneskôr dňa 30.06.2021 zo všetkých Účastníkov Súťaže, ktorí spĺňajú Pravidlá Súťaže, dvoch výhercov.

6. Výhra:

Usporiadateľ odovzdá každému výhercovi nasledovnú výhru:

1x poukážka na nákup vo vlastných predajniach v hodnote 10€

7. Oznámenie výhry:

Výhercovia budú vyzvaní, aby Usporiadateľovi zaslali svoje kontaktné údaje prostredníctvom súkromnej správy na Facebooku.

V prípade, že sa nepodarí s Výhercami skontaktovať do 7 dní od uskutočnenia žrebovania, budú vyžrebovaní noví Výhercovia.

8. Osobné údaje:

Proces spracúvania osobných údajov sa riadi platnými a účinnými právnymi predpismi, ktoré upravujú oblasť ochrany osobných údajov. Ochranu osobných údajov reguluje s účinnosťou od 25.5.2018 NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 201/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov nájdete v dokumente „Zásady spracúvania osobných údajov“, ktorý je zverejnený na webovej stránke.

9. Dane:

Výherca Súťaže nesie všetky riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej využitím. V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je Výherca povinný pri prijatí nepeňažnej výhry alebo ceny, ktorej hodnota prevyšuje sumu 350,- Eur uhradiť daň z príjmov.

10. Osobitné ustanovenia:

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, zmenu dĺžky trvania ako aj podmienky zaradenia do Súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok zaradenia do Súťaže Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní na facebookovej stránke. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže, ako i v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie.

Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. Účastníci Súťaže sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na facebookovej stránke Súťaže.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo vyradiť zo súťaže Účastníka Súťaže, ak je obsah jeho súťažného príspevku vulgárny, urážajúci ľudskú dôstojnosť alebo odporujúci dobrým mravom a tento príspevok zmazať. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť Účastníka Súťaže v prípade, že jeho správanie či profil na sociálnej sieti Facebook vykazuje známky nekalého, resp. podvodného konania, napr. duplicitný Facebook účet.

Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami. Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či boli splnené podmienky pre výhru v zmysle Pravidiel.

Usporiadateľ Súťaže nie je zodpovedný za nefunkčnosť siete, ako i iné technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas Súťaže.

Košiciach, 16.06.2021Návrat na zoznam noviniek